Loading...

مأموریت

مأموریت شرکت آی جی اس، همراهی با مشتریان در ارائه خدمات دقیق و سریع بازرسی در سطح استاندارد‌های ملی و بین‌المللی با به کار‌گیری پرسنل آموزش دیده و متخصص و در نظر گرفتن نیازمندی‌های ناشی از تغییرات تکنولوژی و قوانین در صنعت و تجارت، در راستای تأمین رضایت ذینفعان است.