بازرسی جامدات

بازرسی کالای جامد


بازرسی کالاهای جامد

جهت حصول اطمينان صاحبان كالا با مشخصات مورد نظر آی.جی.اس طبق درخواست مشتريان در خصوص انطباق كميت و كيفيت كالاهاي وارداتي و صادراتي با مشخصات مندرج در اعتبار نامه هاي اسنادي و يا مشخصات ارائه شده، بازرسي هاي مورد نظر را اعمال می نماید. همچنين در صورت بروز خسارت، توسط بازرسي های انجام گرفته بوسيله كارشناسان اين شركت علت و ميزان خسارت را مشخص می گردد. عمده فعاليتهاي اين بخش به شرح زیر است:

 بازرسي خسارت كالا •

به طور كلي اين بازرسي با درخواست عوامل ذي نفع در فرآيند انتقال كالا از جمله خريداران، فروشندگان، حمل كنندگان، صاحبان و اجاره كنندگان كشتي و بيمه كنندگان كالا و كشتي انجام مي پذيرد.
به هنگام حمل كالا در جاده ها و خطوط هوايي و دريايي به دلايل مختلفي مانند بسته بندي و انبارش نامناسب در هنگام بارگيري، تخليه و جابجايي و يا انتقال نادرست حين بارگيري در كشتي و يا توسط عوامل خارجي مانند سهل انگاري پيمانكار تخليه و عوامل كشتي كه در هنگام بارگيري و يا تحويل كالا روي مي دهد، ممكن است خسارت هايي ايجاد شود. صدمه هاي حاصل به طور كل شامل خسارت هاي جزئي، اساسي و در بدترين شكل، غير قابل استفاده شدن محموله بارگيري شده است.
براي تعيين ريشه يا دليل خسارت، تخمين امكان تعمير و يا بازيافت محموله مورد نظر و همچنين تاييد و اعلام نظر در خصوص قابل استفاده بودن كالا بدون هيچ تغيير و ضرري; بازرسي كالاي خسارت ديده انجام مي گيرد و گزارش بازرسي خسارت كه شامل دلايل خسارت، شواهد، مدارك موجود و عكس هاي كالاي صدمه ديده است توسط متخصصين ما به صاحبان كالا ارائه مي گردد.

 نظارت بر بارگيري و تخليه •

آی.جی.اس در كليه بنادر كشور در تمامي مراحل حمل زميني كالاهاي وارداتي و صادراتي، از بارگيري و يا تخليه كالاها از كشتي به محوطه بندر و يا از محوطه بندر به مقصد نهايي، صاحبان كالا را در جريان کلیه مراحل قرار دهند و در هر مرحله با توجه به استانداردها و دستور العمل هاي تخليه و بارگيري و با ارائه راهكارهاي پيشگيرانه از ايجاد خسارت جلوگيري و گزارش مراحل بارگيري ، تخليه و همچنين مشخص نمودن كالاهايي كه با دستور العمل هاي تعيين شده و مشخصات قرارداد مغايرت دارند تهيه نمایند.
اين گزارش شامل جزئيات، مستندات و عكس هاي تهيه شده است كه مي تواند متقاضي بازرسي را در جهت احقاق حقوق در دادگاه هاي صالح كمك نمايد.

 بازرسي وضعيت •

بازرسي از وضعيت محموله در تمامي مراحل بارگيري و حمل و انبارش مي تواند صورت پذيرد. بازرسي هاي پيشگيرانه به منظور تعيين نشانه هاي اوليه خسارت هايي كه ممكن است در صورت عدم تشخيص منجر به خسارت هاي بزرگتر گردد و همچنين مسائل مربوط به بيمه و تضمين سلامت كالا، انجام مي گيرد.
آي جي اس در بازرسي وضعيت انواع كالاهاي مايع و جامد سابقه و تجربه گسترده اي دارد و گزارش هاي كامل متخصصين ما به همراه عكس و شرح جزئيات کامل، مورد تاييد بسياري از موسسه های بيمه اي و مراجع قانوني است.

نمونه برداري و كنترل كيفيت كالا •

كارشناسان IGS از محموله هاي كشاورزي، معدني و شيميايي، با توجه به استانداردها و دستورالعمل هاي تعيين شده در محل معدن، انبارها و يا هنگام بارگيري و يا تخليه، نمونه برداري مي كنند و پس از انجام مراحل آماده سازي جهت آزمايش، كيفيت محموله را در آزمايشگاه اختصاصي آي جي اس و يا آزمايشگاه هاي مورد تائيد ، با مشخصات مورد نظر مشتري مقايسه مي كنند و گزارش كامل از آناليز مورد نظر را ارائه مي دهند. در مورد كالاهاي وارداتي آي جي اس و شركت بين المللي اينسپكتوريت و با استفاده از امكانات گسترده اين گروه در سراسر دنيا، به نمونه برداري، تست هاي لازم و صدور گواهي نامه بين المللي مورد تاييد بانك مركزي اقدام مي نمايد.