بازرسی کالاهای مایع


بازرسی کالاهای مایع

آي.جي.اس بازرسي و محاسبات مربوط به تعيين كميت و بررسي كيفيت نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي، مايعات شيميايي و پتروشيميايي صادراتي و وارداتي و بازرسي از تانكرهاي كشتي و مخازن ساحلي كه به منظور ذخيره‌سازي يا حمل و نقل مايعات فوق استفاده مي‌شود را مطابق استانداردهاي بين‌المللي در سطح گسترده‌اي به انجام مي‌رساند.
اهم فعاليتهاي شركت در اين بخش به شرح زير است:

• نفت و فرآوردههای نفتی
• محصولات شیمیایی و پتروشیمی
• گاز مایع
• کالیبراسیون و تندازه گیری مخازن