بازرسی کالا

جهت حصول اطمينان صاحبان كالا با مشخصات مورد نظر آی.جی.اس طبق درخواست مشتريان در خصوص انطباق كميت و كيفيت كالاهاي وارداتي و صادراتي با مشخصات مندرج در اعتبار نامه هاي اسنادي و يا مشخصات ارائه شده، بازرسي هاي مورد نظر را اعمال می نماید. همچنين در صورت بروز خسارت، توسط بازرسي های انجام گرفته بوسيله كارشناسان اين شركت علت و ميزان خسارت را مشخص می گردد. عمده فعاليتهاي اين بخش به شرح زیر است:

TAGA   II

بازرسی کالاهای مایع

آي.جي.اس بازرسي و محاسبات مربوط به تعيين كميت و بررسي كيفيت نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي، مايعات شيميايي و پتروشيميايي صادراتي…

ادامه

K2

بازرسی کالاهای جامد

به طور كلي اين بازرسي با درخواست عوامل ذي نفع در فرآيند انتقال كالا از جمله خريداران، فروشندگان، حمل كنندگان، صاحبان و اجاره كنندگان …

ادامه