بازرسی دریایی


بازرسی دریایی

شركت آی.جی.اس با داشتن شعب در بنادر فعال كشور و با استفاده از كارشناسان مجرب نسبت به انجام بازرسي هاي دريايي اقدام مي نمايد. بديهي است گواهينامه هاي اين شركت مورد تاييد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي، گمرك ايران و مجامع ذيربط داخل و خارج كشور است. اهم فعاليتهاي اين بخش به شرح زیر است :

• درافت سروي

تعيين وزن محموله هاي فله وارداتي و صادراتي با توجه به دستورالعمل گمرك ايران بايستي توسط درافت سروی انجام پذيرد. بررسي و انجام محاسبات جهت تعيين وزن دقيق كشتي قبل و بعد از بارگيري تخليه كشتي، شامل تعيين مقدار سوخت ، مقدار آب آشاميدني ،‌ مقدار آب تعادل و يا هر وزن قابل تغيير در روي كشتي است.
شركت آی.جی.اس با فعالیت گسترده در این زمینه و با ارائه گزارش های کامل درافت سروی،‌ بازرگانان ما را از مقدار وزني محموله‌هاي وارداتي و يا صادراتي مطلع مي نمايد.

آلج سروي •

تعيين حجم سوخت در مخازن كشتي توسط كارشناسان اين شركت به انجام مي رسد. اندازه گيري ارتفاع مايع موجود در مخازن كشتي با استفاده از Sounding Tape و يا دستگاه MMC يا UTI انجام مي شود و حجم مايع موجود با توجه به ارتفاع اندازه گيري شده از جدول كاليبراسيون مخزن مربوطه استخراج مي گردد.

 بازرسي از وسيله دريايي هنگام تحويل براي كرايه وپايان كرايه •

در روابط تجاري دریایی، كرايه كشتي از طرف خريداران كالا و يا شركت هاي حمل و نقل انجام مي گيرد. بديهي است در هنگام اجاره و همچنين در پايان مدت قرارداد اجاره كشتي، بايستي اطلاعاتي به صاحبان كشتي و همچنين اجاره كننده داده شود. لذا اين بازرسي توسط شركت هاي بازرسي به درخواست اجاره كننده و يا صاحبان كشتي انجام مي پذيرد.
اين بازرسي شامل گزارش وضعيت فيزيكي كشتي (بدنه، انبارها، عرشه، ملزومات مورد استفاده در مدت اجاره) و بازرسي و تعيين مقدار سوخت موجود روي كشتي در زمان اجاره و يا پايان مدت اجاره است.
گزارش هاي بازرسي شامل عكس و ساير مستندات تعيين كننده مقدار خسارت وارد شده به كشتي در مدت اجاره است.
بديهي است داشتن گواهي‌نامه و گزارش بازرسي (On-hire) اجاره دهنده را در احقاق حقوق خویش در باز‌‌پس‌گيري و تعيين خسارتهاي وارده به كشتي كمك مي نمايد. همچنين اين گواهي براي اجاره كننده جهت تعيين وضعيت كشتي هنگام تحويل حائز اهميت است.

بازرسي P&I •

اين شركت نسبت به انجام بازرسي‌هاي محمولات مختلف كه به درخواست P & I و صاحبان كشتي صورت مي گيرد اقدام مي نمايد. در مواردي كه خسارت هاي وارد به محموله و يا مغايرت هاي ديده شده در محموله وارداتي و صادراتي مورد اختلاف خريداران، فروشندگان با صاحبان كشتي است، انجام بازرسي توسط اين شركت به نيابت از P & I كشتي صورت مي گيرد.بديهي است گزارشات مستند و همراه با عكس اين شركت در مجامع حقوقي جهت احقاق حق طرفين دعوي مورد استفاده و قابل قبول است.

 بازرسي خسارت كشتي و تجهيزات بار برداري •

مواقعي كه در هنگام بارگيري، حمل و يا تخليه محموله هاي كشتي صدماتي به تجهيزات كشتي، جرثقيل ها، عرشه ، انبار و يا بدنه كشتي وارد مي آيد، اين شركت با داشتن متخصصين مجرب نسبت به بازرسي و تهيه گزارش علت، مقصر حادثه و تعيين دامنه صدمه اقدام مي نمايد. همچنين قبل از مراحل بارگيري يا تخليه بازرسي اوليه از نظر سالم بودن جرثقيل ها و تجهيزات بار برداري جهت پيشگيري از وقوع حادثه لازم است. گزارشات مستند به همراه عكس و مدارك لازم طرفين دعوي را در احقاق حقوق كمك مي نمايند.