بازرسيهاي نوين


بازرسيهاي نوين

 • شرکت آی.جی.اس با درک ضرورت و اهميت وجود یک سیستم جامع بازرسی فنی پیشرفته و مدیریت یکپارچگی تجهیزات ثابت (AIM) جهت حفظ قابلیت اطمینان در تجهیزات و واحدهای مختلف و استمرار و افزایش تولید و کاهش هزینههای تعمیراتی کلیه مشتریان در حوزه صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی و نیز صنایع دیگر، قادر به پیادهسازی سیستمهای مدیریت یکپارچه مکانیزه بر مبنای تجزیه و تحلیل و محاسبات پیشرفته بازرسی فنی و آزمایشات غیر مخرب پیشرفته نظیر FFS,RBI,RCM,FMEA,PIMS و… براي تجهيزات ثابت میباشد.
  اهم خدمات این بخش به شرح ذیل می باشد:
 • بازرسی بر مبنای ریسک RBI

 • ارزیابی قابلیت سرویسدهی تجهیزات FFS

 • تجزیه و تحلیل علل و ریشههای خرابی در تجهیزات ثابت FMEA

 • سیستم مکانیزمهای خرابی DM

 • سیستم مدیریت دادههای بازرسی فنی IDMS

 • سیستم مدیریت تغییر در بازرسی فنی MOC

 • سیستم مدیریت یکپارچگی خطوط لوله PIMS

 • سیستم ارزیابی پیشرفته عیوب AAS

 • ارائه خدمات تخصصي مشاوره در خصوص نحوه محاسبه و ارزيابي مكانيزمهاي خرابی

 • ارائه خدمات تخصصي مشاوره در خصوص نحوه ارزيابي پيامدهاي ناشي از خرابي

 • ارائه خدمات تخصصي مشاورهاي در ارتباط با یکپارچهسازی سامانه تدوين شده نرم افزاري

 • بازرسي بر مبناي ريسك با ساير سامانههاي نرمافزاري مدیریت نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی