خدمات بیمه و ارزیابی ریسک


خدمات بیمه و ارزیابی ریسک

اين بخش از سال 1368 با بهره‌مندي از تجربه چندين ساله آي.جي.اس در خصوص امور كارشناسي و بازرسي و همچنين برخورداري از تخصص، تجربه و ارتباط مستقيم با بيمه لويدز و ديگر موسسات بين‌المللي فعال در صنعت بيمه به صورت يك بخش مستقل تشكيل گرديد. آی.جی.اس با اخذ نمايندگي موسسه تعديل خسارت ريچاردزهاگ (Richards Hogg) و گروه چارلز تيلور انگلستان Charles Taylor Consulting، همزمان با اوجگيري خسارات حاصل از جنگ تحميلي به عنوان اولين گروه تخصصي در ايران، خدمات ارزيابي ريسك و تعديل خسارات بيمهاي را ارائه داده است. تلفيق تجربه و تخصص داخلي با دانش فني و امكانات بين‌المللي، موجب شد که تاکنون هزاران مورد خدمات ريسك و بيمه در سطحي كاملاً رقابتي با ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي و منطبق بر آخرين استانداردها و روش‌هاي علمي به شركت هاي بيمه داخلي و بينالمللي ارائه گردد. سرفصل اين خدمات شامل موارد زير است:

• خدمات قبل از صدور بيمه نامه

• بازرسي و ارزيابي ريسك (Insurance Survey Risk Assessment)
• ارزش‌گذاري ماشينآلات و تجهيزات (Valuation)
• بازرسي بدنه و ماشينآلات كشتي به درخواست كلوپهاي P&I و بيمهگران اتكايي (Condition survey for the P&I and Insurance Purpose)

• خدمات حين اعتبار بيمه نامه

• بازرسي‌هاي فني ارزيابي ريسك و ايمني دوره‌اي (Periodical Survey)
• تهيه و اجراي برنامه پيشگيري از بروز حوادث (Loss Prevention)

• خدمات هنگام بروز حادثه

• بازرسي و ارزيابي خسارت (Damage Survey and Loss Estimation)
• كنترل سوانح (Loss Controlling)
• خدمات كلوپ‌هاي P&I

• خدمات ارزيابي و تعديل خسارت

• ارزيابي خسارت (Loss Assessment)
• تعديل خسارت (Loss / Average Adjusting)
• مديريت دعاوي بيمهاي (Claims Handling)
• بازيافت خسارت (Recovery)