ارسال رزومه براي شغل :

* فيلد هاي اجباري

مشخصات فردي
* *
* *
* سن *
* وضعيت تعهل: *
وضعيت خدمت سربازي *
* اطلاعات تماس
* *
* Mobile *
اطلاعات حرفه
* *
* سال اخذ آخرين مدرک تحصيلي
* * سابقه کار
ميزان آشنايي به زبان Reading Writing Speaking

شغل مورد نظر:

*Allowed extensions: pdf,doc,docx

پيوست فايل رزومه